Toponimi

Na ovoj stranici su dati pregled i objašnjenja (rečnik) nekih manje poznatih toponima, reljefnih karakteristika i lokalnih naziva koji se sreću na teritoriji Republike Srbije. Navedeni su i pojmovi koji nisu toponimi sami po sebi, ali iz kojih se izvode toponimi (npr. fitonimi - toponimi dobijeni od imena biljaka i slično). Takođe, uvršćene su i neke arhaične reči koje su se tokom vremena izgubile iz govornog jezika, ali su ostale sačuvane u zemljopisnim imenima.

A

 • ahar - konjušnica (tur)
 • alija - spahijska zemlja za vreme turske vladavine; nakon oslobođenja razdeljena seljacima
 • aluga - gusta šuma
 • amborija - podgrađe, naselje ispod tvtđave, trgovište (grč.)
 • anta - humka koja označava granicu između dva atara ili dva vlasnika zemlje
 • ara - poljana (alb. arë)
 • arsana - pristanište (grč.)
 • at - brežuljak, greda (mađ. hát)
 • atar - područje koje pripada nekom naselju
 • atmejdan - konjsko trkalište
 • aščinica - javna kuhinja, radnja u kojoj se jela spremaju za novac
 • avala - vidikovac (pers. havala)
 • azmak - močvarno zemljište (tur)

B

 • babuni - bogumili, srednjevekovni jeretici
 • bač, bačija, bačina, bačilo - sklonište za stoku u planinskim predelima
 • badanj - izvor uređen za uzimanje (zahvatanje) vode
 • bair - zemljište pored obale (tur. bayir); takođe i zemlja za ispašu
 • bajta - koliba, zemunica
 • bandera, bandira - zastava (ital.)
 • barilo - mesto gde voda lagano izvire, bari
 • bastah, bastasi (mn.) - srednjevekovni ponosnik, osoba koja se bavila prenosom robe sa jednog na drugo mesto, kao i obezbedjivanjem karavana
 • batala - močvarno, neupotrebljivo zemljište
 • batlak - glib, kaljuga
 • baždarana - trošarinska stanica
 • begluk - zemljišno područje kojim je upravljao beg u doba turske imperije (tur)
 • bedem - nasip (tur. beden)
 • bel, pel - brežuljak (mađ)
 • bent - brana, ustava (tur)
 • berak, berek - gaj, šumarak (tur)
 • bezistan - pokriven trg, čaršija, mesto za trgovinu (tur)
 • bezdan - ponor, provalija
 • bigor - bela zemlja
 • bilo (planinsko) - planinski venac koji je pri vrhu zaravnjen (plećat), glavni pravac prostiranja planine
 • bišće, bihak, bihag - kraljevsko dobro, imovina
 • blatuša - vlažna oranica, blatnjava njiva
 • bobija - humka, grobno mesto
 • bobot - vodopad (vlaški)
 • bogaz - tesnac, teško prohodan put (tur)
 • boka - ušće
 • bostan - doslovno bašta (tur)
 • brid - oštar greben koji se proteže vertikalno uz stenu
 • brinje, brnja - drvolika biljka sa bobičastim plodovima
 • broć - vrsta cveta, koristio se za dobijanje crvene boje za bojenje tkanina i farbanje uskršnjih jaja
 • brod - gaz, plićak ,plitko mesto reke ili jezera gde je bilo moguće preći i prevesti stoku
 • buban - obično je hidronim, izvor koji bubnji
 • buča, buče - bukova šuma
 • buk - nemirni deo reke, brzak, slap, prelivanje vodenog toka niz stene
 • bun - dobar (vlaški)
 • bunjište - đubrište, smetlište
 • budžak - ugao, zabačeno i skrovito mesto, udaljeno od glavnih puteva (tur)
 • burdelj - zemunica
 • busija - zaseda. U prenesenom značenju se odnosi na skrovito ili nepristupačno mesto.

C

 • ceh, ceo - rudnik (nem. Zeche). Sreće se kao iskvareni naziv (toponim) ceovi, ceo i obično ukazuje da je lokalitet imao veze sa srednjevekovnim rudarstvom.
 • citadela - samostalno utvrđenje u gradu ili unutar veće tvrđave
 • cigura - glib, blatište (tur. ciĝer)
 • crkvine - mesto gde se nalaze ostaci crkve

Ć

 • ćafa - planinski prevoj (alb.)
 • ćelija - monaška odaja
 • ćelina - proplanak, iskrčeno mesto u šumi, laz
 • ćetenište - lanište, mesto gde je gajen lan (tur. keten)
 • ćuprija - most
 • ćuvik - brežuljak, uzvisina

Č

 • čador - šator (tur)
 • čagalj - smrzlo blato
 • čair - livada (tur)
 • čajlije - razvaline grada ili tvrđave (tur)
 • čalija - šiblje, šikara (tur. çalı - žbun, grm)
 • čamurlija - blatište, blato (tur. çamur - blato)
 • čarda - nastrešnica na četiri stuba (pers)
 • čardak - prostorija na spratu kuće, sa tremom prema ulici, takođe i sinonim za veliku kuću, dvorac, letnjikovac (tur)
 • čarnica - crnica, njiva sa crnom zemljom
 • čatrnja - ozidana jama za skupljanje kišnice u sušnjim krajevima
 • čauš - podnarednik u turskoj vojsci
 • čelopek - predeo koji je izložen suncu
 • čečar, čečvar - šiblje
 • čegar - potkovica (tur)
 • čelenka (izvorišna) - blago zatalasano levkasto udubljenje gde se skupljaju vode nakon padavina i započinju rečni tok
 • čemernica, čemerica - otrovna biljka iz roda Veratrum
 • čerga - pokretni logor
 • češme, česma - uređeni izvor (tur). Pre nego što su se pojavile vodene pumpe, česma je bila uređeni izvor, najčeće izveden tako da voda pada u luku, što olakšava zahvatanje
 • čevrntija - rečni vrtlog, vir
 • čiflik - feudalni posed iz vremena turskog carstva (tur. Çiftlik), reč se upotrebljava u južnoj Srbiji i Makedoniji
 • čitluk - isto što i čiflik, ova varijanta se koristi u Šumadiji i Bosni
 • čortan - mali šaran (riba)
 • čot - oštar lesni odsečak, vrh brega
 • čubura - bunar, zdenac (tur. cüb - izvor)
 • čuka, čukara, čoka - planinski vrh, ali i brdo. Javlja se u Istočnoj Srbiji.
 • čukur - jama, jarak, udolina (tur. çukur)

D

 • dalm - brežuljak (vlaški)
 • dažd - kiša (staroslovenski)
 • del - delnica, vododelnica, vrh grebena (zaravan na bregu u planini)
 • deli - hrabar (tur)
 • delibab - opsena, fatamorgana (mađ.). Naziv Deliblatska peščara vodi poreklo od ove reči.
 • derdap, derdapa - mesto na reci gde su obala i dno jako strmi; obično prepoznatljivi po jakim rečnim strujama (tur. gerdap, pers. girdap)
 • dere - potok (tur)
 • dervent - tesnac, klanac, planinska staza (tur. derbent)
 • dlpka - dupka, jama
 • dol, dolja - dolina
 • dolma - nasip
 • donžon - dominantna kula u utrvđenju
 • domb - džomba, nagli uspon, izbočina, kosina (mađ.)
 • dorćol - raskrsnica (tur. dörtyol)
 • drač(a) - biljka, vrsta žbuna (lat. Paliurus spina-christi), neki je svrstavaju i u lekovito bilje
 • draga - 1. manja morska uvala ili zaliv 2. dolina
 • drma - šuma (grč.)
 • drobina - šljunak, usitnjeni kamen
 • dročina - gustiš, čestar
 • dub - hrast na staroslovenskom
 • dubrava - šuma, lug (izvedeno od dub). Toponim dubrava je veoma čest na području čitavog Balkana.
 • dulo - udubljenje u zemlji, jama iz koje izbija voda
 • dumača - uvala
 • dučina - mračno mesto, obično udolina u gustoj šumi
 • duvarine - ostaci zidina, trag neke građevine

Đ

 • đal - breg (rum.)
 • đeram - bunar
 • đeravište, đeravišće, đeravica - širok, ravan predeo (alb. gjerë)
 • đerdap - vrtlog (tur. girdap - u srpskom jeziku je prilagođenjem postalo đerdap)
 • đerekar - sokolar (grč.)
 • đevđelija - zemlja za oranje, vlasništvo jedne porodice
 • đol - kaljuga, blatište (tur. göl)
 • đumrukana - carinarnica (tur.)

 • džada - put (tur)
 • džemat - (tur. cemaat) 1. verska opština (zajednica) kod muslimana; kod hrišćana to bi bila parohija; 2. rod, bratstvo, familija, deo sela u kojem su stanovnici u rođačkim vezama
 • džumruk - carina, državni prelaz (tur)

F

 • faca - prisoje, osunčana strana padine (vlaški)
 • fat - 1. prostor za bašte u neposrednoj okolini naselja 2. hvat (mera za dužinu)
 • feld - zemlja (mađ. föld)
 • fok - preliv, jarak (mađ. fok)
 • fund - dno, kraj (vlaški)
 • fuše - polje (alb. fushë)

G

 • gabar, gaber - grab (drvo)
 • gabrak - grabova šuma
 • gaj - manje šumsko područje, šumarak, lug
 • gaura - pećina (vlaš.)
 • glama - kamenito golo brde koje se sa jedne strane pravilno uzdiže, a sa druge ima oštar odsek
 • glava - obično mala uzvisina, veća od humke, ali manja od brda
 • gletvište - stari rudarski radovi, predeo sa tregovima rudnika
 • glbok - dubok (staroslov.)
 • globočište - duboko mesto na reci ili jezeru
 • gložje - trnje
 • gnjila - ilovača
 • gobelja - drveni deo spoljasnjeg kruga tocka u obliku luka
 • gradina - utvrđeno mesto, takođe i stari izraz za uređenu zelenu površinu, park, baštu, vrt
 • graovište - njiva na kojoj je posađen grah (pasulj ili pasuljica)
 • gramada, gremada - gomila kamenja na livadi (često u istočnoj Srbiji - toponim gramađa na mapi)
 • grebalište, grebalo - mesto na kom se grebala vuna
 • greda - malo uzvišenje, brežuljak, ponegde znači izdignuta rečna obala, litica
 • griža - klisura, provalija, litica, stene nagrizene padavinama i erozijom
 • grot - veliki usamljeni kamen ili stena, kamen samac; obično se okomito spušta ka nekoj zaravni ili vodenom toku
 • gromila - zemljana ili kamenita humka, brežuljak
 • grsničište - njiva pod konopljom
 • gruda, grudine - okrugast kamen ili stena
 • grunt - zemljište za kuću, ponekad se koristi i u značenju temelj
 • guber - debela vunena pokrivka
 • gudura - dubodolina
 • gumno, guvno - proplanak ili deo naselja na kome se okupljao narod; alternativno, prostor u blizini kuće ili naselja na kom se obavljala vršidba
 • guri - kamen (alb. guri)
 • guštak - gusta niska šuma
 • gudžalište - prostor gde se odvijala pastirska igra gudžanje, obično proplanak ili livada
 • gvozd - gusta šuma (starosrpski)

H

 • hamam - kupatilo (tur)
 • han - odmorište, konačište (tur)
 • has - carsko (sultanovo, dvorsko) imanje (tur)
 • hvost - sitna šuma (staroslovenski)
 • hisar - tvrđava (tur)
 • hum, humka, umka - manje uzvišenje, uzvisina, često označava i neko grobno mesto od značaja za lokalno stanovništvo
 • hrbat - greben

I

 • ilidža - banja (tur)
 • isposnica - usamljeno mesto, obično pećina, na kojem su monasi pustinjaci ispunjavali svoj zavet u tišini i molitvi
 • istočnik - izvor
 • izba - koliba
 • izdan - podzemna zaliha vode koja se formira u jami čije je dno vodonepropusno, tj. glineni sloj ispod praznog prostora sprečava oticanje kišnice koja se skuplja u šupljini. U slučaji povoljnog profila terena, izdani mogu predstavljati dugotrajne sezonske izvore vode.

J

 • jalija - rečna obala, prostor pored reke (tur. yali)
 • jalovica - neplodna (jalova) zemlja
 • japad - senovit, hladovit prostor do kojeg ne dopire suneva svetlost, osoje
 • japija - drvena građa
 • jarak - rov iskopan za odvođenje vode
 • jaroš - raskrsnica, ali i pašnjak, ledina, opšti pojam za oblast. Jaroši su i administrativne celine u Mađarskoj.
 • jaruga, jar - vododerina, usek koji je napravila voda, uzana duboka formacija obično oko reke ili potoka
 • jaz - provalija
 • jaža, jažva, vodojaža - jarak kojim se voda vodi na njive
 • jelak, jelovik - stanište jele ili smrče, jelova šuma
 • jendek - neprohodno mesto, ali takođe i rov, kanal

K

 • kabao - 1. drveni sud za nošenje vode ili mleka; 2. srednjevekovna mera za žito
 • kačara - koliba u kojoj su se čuvale kace i burad
 • kajnak - izvor, vrelo (tur)
 • kao, kal - blato, blatište
 • kaldrma - kameni put (tur. kaldirim)
 • kale, kaljaja - tvrđava (tur)
 • kamarište - mesto gde se plasti seno, kamara - plast sena, stog sena
 • kamp - polje (vlaški)
 • kap - vrh brda, glava brda (vlaš. cap)
 • kara - crn, crna (tur)
 • karaula - stražarnica (tur. karavul)
 • karavan - zajedničko putovanje trgovaca, od karvan - društvo (pers)
 • kasaba - gradić, manje mesto (arap)
 • kaštel - zamak, utvrđenje, tvrđava. U kasnijem periodu više se koristi za plemićki dom. Tipično u Vojvodini.
 • katun - pastirsko privremeno sezonsko naselje u višim predelima gde se stoka izvodi na ispašu
 • kaza - kadiluk, oblast pod upravom jednog sudije (kadije) (tur)
 • kazuk, kazik - drveni stub za vezivanje lađa ili čamaca (tur)
 • kik - grba, hrba (staroslov)
 • kiseljak - banja, banjski izvor
 • kladenac - izvor
 • klenovik, klenak - klen je vrsta rečne ribe, ali i vrsta drveta, livadski jasen, rasprostranjen u našim krajevima
 • klisa - crkva (grč)
 • ključ - rečni zavoj, mesto gde reka peni
 • kodra - brdo, breg (alb. kodrë)
 • kočina - obor za svinje (istočna Srbija)
 • kolnik - kolski put
 • kolo - topionica (metala)
 • kom - nepristupačno, šiljato brdo (sinonimi okom, okomak)
 • komunica, komuni - zajednička livada ili šumski predeo koji pripada nekom selu, zemljište koje koriste svi meštani
 • kontumac - karantin
 • konjuh - ugovorni konjušar, osoba koja čuve konje; u srednjevekovnim poveljama pominjani su ljudi koji čuvaju vlastelinske konje
 • kopilje - mesto gde se ovce jagnje - kopile
 • koprina - svila (staroslov.)
 • korija - lug, šumarak (tur. karye)
 • kornet - krš
 • korutina - kotlina sa strmim obodima
 • kosanica - livada predviđena za senokos
 • kosjer - srpasto sečivo na dugoj dršci za krčenje mladih stabljka drveta (potezanjem)
 • kostol - tvrđava, zamak (lat. castellum)
 • kotar - senokos, livada sa koje se skuplja seno
 • kotun - zaselak, deo sela naseljen jednom familijom (vlaški)
 • kovanluk - pčelinjak, pčelanik
 • kovilje - vrsta trave (lat. Stipa pennata)
 • košarište - tor za ovce
 • kraguj - staroslovenski naziv za pticu kobac (lat. Accipiter nisus)
 • krajina, krajište - deo državne teritorije koje se nalazi uz granicu
 • kraku - kosa, padina (vlaški)
 • kram - drvene konstrukcija na ulazu u rudarsko okno; služila za obezbeđenje početka okna i za čuvanje alata
 • krčevina, krčija - zemljište koje se krčenjem pretvara u obradivu površinu
 • krivaja - potok ili rečica koji često menjaju smer, krivudaju
 • krndija - krševiti predeo (tur. kirindi)
 • krst - udolina (starosrp.)
 • krupa - drvene konstrukcija na ulazu u rudarsko okno; služila za obezbeđenje početka okna i za čuvanje alata
 • krušac - rečni kamen koji se koristio kao građevinski materijal za zidanje
 • kuk - brdo sa kamnitim vrhom
 • kulača - jednostavno pastirsko sklonište od granja u obliku kupe
 • kulina - mesto na kojem se nekada nalazila kula ili njeni ostaci
 • kulmja - vis, beg, padina (vlaški)
 • kupljenica - kupljena zemlja ili njiva
 • kurgan - zemljana humka koja pokriva grobnicu
 • kusta - kosina, padina (vlaški)
 • kutugeri - bogumili, pravoslavni jeretici rasprostranjeni u Bosni, Makedoniji i Bugarskoj

L

 • lad - hladovina
 • lagum - podrum, prokop, ali i prirodna pećina (tur. lagun)
 • lastva - travnata površina među stenjem, liticama
 • laz - lazina, raskrčena šuma, brdska kosina koja se može savladati hodom. Naziv se često sreće na jugu Srbije.
 • ledina - ledinište, zemlja u korovu, travnato područje koje se ne obrađuje
 • lepen - list (drveta)
 • les - sedimentna stena koja se lako kruni i stvara peskoviti nanos (nem. Loess). Područja se lako prepoznaju po karakterističnom pejzažu, lesnim zaravnima ili peščarama, peskovitim oblastima žute boje.
 • letište, letovište - letnji pašnjak
 • lido - peščani sprud
 • liman - potopljeno rečno ušće, obično sadrži i peščani sprud
 • lokanda - gostionica, krčma
 • lokva - mala bara
 • lopuh - lekovita biljka (Petasites hybridus)
 • lozik - vinograd
 • lub - kora od drveta
 • luč - crni bor
 • luča - baklja, zrak, svetlost
 • luka - staroslovenska reč za područje uz vodu
 • lung - dugačak, dugi (vlaški)
 • lupnjača - potok lii bara na kojem se nekada pralo rublje (lupanjem drvenom daskom - prakljačom)
 • luža - lokva, mulj (staroslov.)
 • lužan - pepeljast

M

 • mađupnica - manastirska kuhinja sa trpezarijom
 • mahala, mala - deo sela, zaseok, ali i gradska četvrt (tur)
 • maja - planinski vrh (alb)
 • majdan - rudnik (tur. maden od arapskog ma'dan). Brojnost toponima majdan ukazuje na razvijeno srednjevekovno rudarstvo na teritoriji Srbije.
 • majur - seosko imanje, veće poljoprivredno dobro zajedno sa pripadajućim zgradama i samim domaćinstvom (nem)
 • mart - obala reke, obronak (mađ)
 • mlakva - bara, močvarno zemljište
 • mandra - bačija, skolnište za stoku u hladnim mesecima; takođe i ograda
 • mare - veliki (vlaški)
 • mećina - meka, rastresita zemlja
 • med, mjed - bakar, bronza (staroslov.)
 • mejdan, megdan - veći slobodan prostor u naselju, trg; isto tako i poljana na kojoj se odigrava borba ili dvoboj (tur. maydan)
 • mekteb - osnovna škola u islamskom obrazovanju
 • mendula - badem (lat.)
 • menzulana - postaja, stanica na poštanskoj saobraćajnici
 • merćez - središte, centar (tur. merkez)
 • meropšina, merošina - naselje u kojem žive meropsi (zavisni zemljoradnici u srednjem veku)
 • meteriz - otkop od zemlje, rov, šanac
 • metoh - zemljište u vlasništvu manastira, ne mora nužno da se nalazi uz sam manastir
 • mezar - grob (tur.), mezarje - groblje
 • mezgra - beli mekani deo stabla neposredno ispod kore
 • mezra - napušteno imanje ili njiva (tur.)
 • miljak - komad zemljišta (njive ili vinograda)
 • miljokaz - beleg, biljeg, mramor, kameni stub koji označava rastojanje u rimskim miljama
 • mirija - carska zemlja (tur.)
 • mirine - razvaline, ostaci zida (lat. murus)
 • mislođin - bosiljak (biljka)
 • mlaka - močvarno tlo, bara
 • močar - močvara, blatište
 • moštanica - velika greda na mostu
 • mrtvaja - bara koja je ostala izvan glavnog toka reke, obično kad reka delimično promeni svoj tok
 • mrčaj, mračaj - mračna gusta šuma
 • mulk - slobodno imanje (tur.)
 • murg - taman, zagasit, braon (rum.)
 • muzga - bara, lokva (staroslov.)
 • muhadžir - izbeglica (tur.)
 • musafirhana - drumska gostionica (tur.)

N

 • naklo - cedilo
 • nerezina, nerez - zapušteno zemljište, pustopoljina
 • nugo - ugao (lokalizam)
 • nurija - parohija (grč.)

O

 • obršina - brežuljak
 • odun - drvo (tur.)
 • odžak - uobičajeno dimnjak, ognjište. U Bosni je sinonim za sredjevekovni dvor, raskošno imanje u koje su mogli da uđu putnici i u kojim je uvek gorelo ognjište na kojem se spremala hrana za namernike. Po svojim dvorovima znamenite porodice su se nazivale odžakovići ili kolenovići.
 • ogorelica - zemlja iskrena paljenjem vatre
 • ogražde, ogražden - ograda
 • okapina - mala kratka pećina
 • okolište - okolina
 • omeđine - tragovi ili ruševine neke građevine (kuće, dvora, tvrđave)
 • oplazina - neuzorani ili neobradivi deo njive zbog kamenja, korenja ili neke prepreke
 • oriz - pirinač
 • osoje - neosunčana ili senovita padina ili strana planine ili brda
 • ostrog - utvrda, tvrđava, mesto utvrđeno palisadom (staroslov.)
 • otes - međnik, međa, granica (starosrp.)
 • otoka - rečni rukavac, zaliv
 • ozren - izvedeno od staroslovenskog zreti - gledati, videti

P

 • padež - velika čistina
 • palanka - manje utvrđenje, isturena stražarnica (tur)
 • palež - prostor nastao paljenjem i raskrčivanjem šume
 • palisad(a) - drvena ograda od tesno pobodenih kočeva, podignuta u odbrambene svrhe
 • palučak - mala livada nepravilnog oblika kraj vode
 • panađurište - vašarište, izvedeno od panađur (seoski vašar)
 • paramun - stražara, osmatračnica (grč.)
 • paraspor, paraspur - zemljišni posed koji je vlasnik davao u najam zemljoradniku; pojam potiče iz vizantijskog prava (grč.)
 • parlog - zemlja zarasla u korov, neobrađena zemlja
 • pastr - šaren (staroslov.)
 • pašište, pasište - pašnjak (arh.)
 • perior - granica
 • perivoj - prostran i raskošno uređen vrt (grč. perivolos)
 • peštera - pećina
 • petrada - kamenolom (romanski, vlaški)
 • pirg - kula
 • piljište - mesto gde se ispira ruda
 • pimnice, pivnice - vinski podrumi; obično su to čitave kuće, donekle ukopane, gde se podrumi koriste za čuvanje vina, a na spratu iznad borave vinari tokom sezone. Neretko se pivnice grupišu, pa nastaju čitava vinarska sela.
 • plandište - odmorište
 • plakaonica - mesto na reci ili potoku gde se ispirala ruda
 • plaz - nagomilano sitno kamenje u podnožju padine nastalo spajanjem tela više sipara
 • plužina - ravnica (vulg.lat. pluginum)
 • pljošta - plavno područje, močvara, bara
 • pod - zaravan podzidana kamenjem da bi se sačuvalo korisno zemljište (Crna Gora)
 • podgrad, podgrađe - naselje u podnožju srednjevekovnog utvrđenog grada (tvrđave su obično građene na uzvisinama)
 • poloj - prostor uz reku, vodoplavno zemljište
 • pojata - staja, takođe i pojilo, koliba, šupa
 • ponikva - vrtača, oblik kraškog reljefa
 • potajnica - povremeni izvor, mesto na kojem voda izvire samo u nekim prilikama; javlja se u krečnjačkim predelima kada spiranjem nastane podzemna jama kolenastog preseka i sa širim odvodom nego dovodom.
 • potecište - poljana na kojoj su se odžavale konjske trke (u srednjem veku)
 • potes - zemljišna nekretnina
 • potleuša - neugledna niska kuća, straćara, čatrnja, krovinjara
 • potolina - kotlina, depresija
 • povija - rečno razvođe u ravnici
 • povijarac - duža padina koja se odvaja od planinskog venca i završava u ravnici ili na obali reke
 • povodanj - plavno područje pored reke
 • pravina - pripadajuće nepokretnosti, ono na šta vlasnik zemlje (oblasti) ima pravo; izraz koji se često sreće u srednjevekovnim poveljama
 • prćija - imanje dobijeno mirazom (grč. prokio)
 • prelo - takođe i poselo, okupljalište meštana, radi dogovora, zabave, obaveštavanja, trgovine
 • prerast - prirodni kamena formacija (most) koji natkriljuje reku ili potok
 • presedlina - planinski prevoj
 • preslo, preslop - planinski prevoj
 • prevlaka - uska povrsina kopna koja spaja dva značajnija dela kopna
 • pripor - zimsko sklonište za ovce od pletenog pruća, pokriveno slamom
 • prisoje - sunčana strana planine
 • prnjavor - manastirsko imanje, naselje koje pripada manastiru
 • propast - jama, ponor, okomita pećina
 • prošće - taraba, tradicionalna ograda od granja, plot
 • prud - sprud
 • pržina - 1. morski pesak; 2. peskovita neplodan zemlja
 • purgeri, purgari - građani (nem.)
 • pusta - pustara, nenaseljena zemlja, ravnica (u Panonskom basenu)

R

 • rakita - jedna vrsta vrbe, (lat. Salix purpurea)
 • rame - vodoravni deo grebena ispod vrha
 • raspuće - raskršće, raskrsnica
 • rastoka - razvođe, bifurkacija, vododelnica
 • rataj - orač, zemljoradnik
 • razbojište - poprište boja ili bitke, megdan
 • razbojna - iskrčena zemlja
 • razvođe - vododelnica, uzvisina koja deli dva sliva
 • rđac - žuta boja
 • redina - zid uz poljske puteve
 • remeta - pustinjak (grč.)
 • resnik - vrsta biljke iz porodice glavočika, konopljuša, divljaka (lat. Eupatorium cannabinum)
 • revir - obala (nem. Revier)
 • rid - stena
 • rit - plavno područje
 • rivine - naziv za krševite ravni isprane i izrovane bujicama
 • rižište - pirinčano polje
 • rogoz - vrsta travnate biljke
 • rosulja - biljni rod sa oko 100 vrsta livadskih trava; takođe i sitna kiša
 • rovine - 1. rudarski površinski kopovi, 2. močvara, bara (rum.)
 • rt - kraj poluostrva, ali i ponegde vrh brda
 • rudina - neobrađena zemlja, područje sa travom za ispašu stoke, takođe i livada sa kamenitom podlogom na kojoj trava prvo sazri (zarudi)
 • rukomija - posuda za pranje ruku
 • rupište - mesto gde su kopale jame (zamke) za hvatanje vukova i divljih zveri
 • rupnik - rudar
 • ruslo - potok (staroslov.)
 • rus, rujan, rujav - crven
 • rusje - trnje (istočna Srbija)
 • rušć - golet (vlaški)
 • rvenica - jama
 • rvenik - jarak, rov, kanal; takođe i izvor
 • ržana, rženica - raž (žitarica)

S

 • salaš - imanje na kojem je izgrađena kuća i svi prateći objekti - štale, ambari (mađ. szállás - smeštaj). U Vojvodini su salaši tradicionalni tip građevine i imaju svoj prepoznatljiv stil.
 • samar - sedlo (tur.) , koristi se u smislu planinski prevoj
 • samokov - topioničarsko postrojenje
 • sandžak - vojna i administrativno-upravna oblast u Turskom carstvu (tur. sancak - zastava). Sandžak se deli na nahije. Više sandžaka čini vilajet.
 • saraj - dvor, dvorac (tur. saray)
 • saraorina - rad na izgradnji puta, nadničenje
 • savak - brana sa jezerom
 • saz - trska (tur.)
 • seg - ugao, kut, ivica, rub (mađ. szeg)
 • sejalište - zemlja u napuštenom selu koju obrađuju meštani okolnih naselja
 • selište - napušteno naselje, mada se gdegde koristi i u obrnutom smislu, kao sinonim za selo. Slično kao trgovište, gradište, katunište, crkvište.
 • siget - ostrvo (mađ. sziget); zemljište ili teren koje je u vreme poplava odvojeno vodom
 • sinor - međa, seoska granica (grč.)
 • sinji - plavi
 • sipar, osulina - izmrvljeno kamenje koje se skuplja na stenovitim padinama i pravi nepostojan sloj nepogodan za hodanje
 • sitnik - biljka (vrsta rogoza)
 • sjenica - prosto sklonište za stoku napravljeno samo natkrivanjem grnama sa lišćem
 • skala - stena
 • skakalo - mesto gde se preskače (prelazi) potok ili reka
 • skok - slap
 • skit - manastir u kojem žive isposnici
 • slatina - izvor slane, mineralne vode. Takođe označava i neplodnu zemlju.
 • sleme, slemen - zaravnjeni deo na vrhu brda
 • smrdan - barski ili močvarni izvor neprijatnog mirisa
 • sobrašnica - drvene zgradice u neposrednoj blizini manastira za okupljanje naroda za vreme sabora i praznika
 • sopot - staroslovenska reč za izvor
 • spartura - krš, krševit predeo (vlaški)
 • sremuš, skrembuš, ljorda - divlji beli luk
 • srez - kotar, srednja administrativna jedinica, manja od okruga, a veća od opštine
 • stan - mesto boravka, stalno mesto, logor, tabor
 • stas - imanje (arh)
 • strana - zemlja, kraj, predeo
 • starača - mrtvaja, usahli rukavac reke
 • stlp, stolp - stub, kula
 • strana - kosina, padina, opšti naziv za područje
 • straža, stražba, stražište - označava mesto gde su se držale seoske straže radi odbrane od iznenadnog upada turske vojske
 • strnjika - strnjište, njiva sa koje je posečeno žito
 • struga - prorušeni deo ograde na imanju za prolazak stoke
 • studenac - izvor (hladne) vode
 • supodina - podnožje planine ili brega, linija po kojoj se planina spaja sa susednim ravničaskim zemljištem
 • surduk, surdup - provalija (tur)
 • sušica - usahnula, ispošćena zemlja
 • sutjeska - tesnac, klanac između dva brda
 • suvača - mlin za žito koji su pokretali konji
 • suvaja - privremeni vodotok, potok koji presušuje
 • suvat, savat - pašnjak sa pojilom
 • svrtanj - rudarsko okno

Š

 • šanac - odbrambeni rov
 • šeher - veće tursko naselje otvorenog tipa (utvrđeni gradovi se nazivaju hisar). Pri turskom zauzimanju nekog grada, mesto se zove varoš sve dok muslimani ne postanu većina - tada postaje kasaba. Veće kasabe prerastaju u šeher (Užice, Sarajevo)
 • ševija - međa, granica
 • šiljegarnik - mesto za napasanje ovaca (jagnjadi) (šilježe - stasalo jagnje)
 • širina - ravnica, prostrano područje
 • šiprag - šikara, zemljište obraslo visokim žbunjem
 • škarpa - kosina na zaštitnom bedemu ili kosi podzid druma (ital.)
 • školj - ostrvce, malo kamenito ostrvo
 • škrapa - brazde ili pukotine u krečnjačkim stenama, veoma neprohodan teren
 • škrbina - oštar i duboko usečen razmak u grebenu
 • šlajz - prevodnica, ustava (nem)
 • štav - kiseo(staroslov.)
 • štrand - obala (nem)
 • štavalj - vrsta divljeg zelja

T

 • tabija - bedem, kamena utvrda (tur)
 • tamnik - duboki vir
 • taš - kamen (tur)
 • tekija - islamska škola u kojoj se okupljaju sveštenici iz reda derviša (tur)
 • telek - zemlja, predeo (mađ)
 • telep - naselje (mađ)
 • tepe - planinski vrh (tur)
 • tilva - brdo (rum)
 • timar - manje zemljišno dobro (tur). Imanje koje je bilo u obavezi da isplaćuje do 2000o aspri svom spahiji.
 • tinja - blato, mulj ((staroslov.))
 • tišak - mirno mesto u reci, najčešće pogodno za kupanje
 • trebež - iskrčena površina predviđena za zemljoradnju
 • tresak - udar groma (lokaliteti treska, treskavac)
 • točilo - žleb ili jaruga niz koju se usitnje kamenje kotrlja ili spira niz padinu
 • tonja - močvara, tresetište
 • topila - plitko mesto na reci gde se topi konoplja ili lan
 • tresava - tresetište, predeo sa nagomilanim blatom i tresetom
 • troskvište - mesto gde se ostavljala troska, otpadak prilikom livenja metala
 • trstika, trs, trsje - trska, šaša
 • tumul - kamena ili zemljana mogila
 • trap - mladi vinograd (u Primorju); takođe i (iskopana) ostava u zemlji
 • trlo - staja za stoku, pojata
 • trmka - vrsta košnice
 • trošarina - putarina, mesto gde se naplaćivala drumarina
 • tulari - tobolac, futrola za strele
 • tumba - grob ( vulg. lat.); takođe i brdo (na jugu Srbije)
 • tumbas - deo ambara za ostatke oplevljenih žitarica
 • tumul - brežuljak koji označava grobno mesto
 • tur - divlje goveče
 • turbe - natkrivena grobnica (tur)
 • tuz - so (tur)

U

 • ubo, ubao, ublo, stublo, stublina - izvor, zdenac posebne izrade; u prirodnu ili iskopanu rupu se uspravni stavlja šuplje deblo čija je uloga da sakuplja i čuva kišnicu, a voda se zahvata kao iz plitkog bunara
 • udut - granica, međa (tur. hudut)
 • ugar - njiva na kojoj se ne seje, koja odmara od useva kako bi se zemlja oporavila i bila spremna za narednu godinu
 • ugljenica, ugljara, ugljarnica - mesto gde se sprema ugalj (pali ćumur)
 • ulišta, uljanik - pčelinjak
 • usovi - snežne lavine
 • ustav - rečna brana
 • urvina, survina - klizište
 • urvište - ruševina, razvalina (arh.)
 • utrina - livada, opštinska zemlja, atar
 • uvor - ušće
 • uzgor, uzgorica - uspon, uzbrdica
 • uzor - zemljište obrađeno oranjem

V

 • vagan - posuda za merenje
 • vajuga - krivina reke, deo zemlje koji reka obuhvata svojim zavojitim tokom (rum.)
 • vakuf - zadužbina (imanje) u islamu (tur. vakif)
 • vala - uvala, mali zaliv
 • valje, valja - dolina (rum. vale); brojna sela na istoku Srbije imaju gornji kraj (đal) i donji kraj - valje
 • valoge, valožje - krečnjačke doline (uvale) sa izraženim bočnim stranama
 • valjavica - mesto na reci gde se ispirala tkanina
 • varda, vardište - straža, stražište, potiče od italijanskog (g)varda
 • var - tvrđava (mađarski)
 • varmeđa - županija, administrativna jedinica u nekadašnoj Ugarskoj
 • vas, ves - selo, mestašce (staroslovenski)
 • venac - greben
 • viganj, vignjište - kovačko ognjište
 • vigled - duboka vrtača koja se produžava u pećinu. Sreću se još i nazivi stromor, zvekara, bezdan, propast.
 • vodojaža - akumulacija, veštačko jezero
 • vodopađa - rečni sliv, basen
 • voznik - 1. put kojim mogu preći zaprežna kola 2. jaruga za vuču oborenih drva
 • vran - crn
 • vrelo - izvor, kladenac
 • vrlaja - vrh izduženog brda, gde se dve strane jasno uočavaju
 • vrljak - strmina, pobrđe, brdo (južna Srbija)
 • vrtača, vrtop - kraška udolina ovalnog oblika
 • vrvina - strma, kozja staza

Z

 • zabel - deo šume koji se ne seče, odnosno, služi za napasanje stoke, najčešće obeležen guljenjem kore (zabeljivanjem)
 • zablaće - predeo iza močvare
 • zaboj - usek na mestu kopanja
 • zabran - manje šumsko područje
 • zagrađe, zagrađa - ograđeni vrt
 • zakos - livada koja se kosi, obično blaga travnata padina bez previše žbunja i drveća
 • zapis - zavetina, potpis, miro, bogomolje - istaknuto osveštano drvo u selu ili njegovoj okolini za koje se veruje da stoji kao zaštitnik sela. Često ima urezan krst. Obično je to hrast, ali se nailazi i na jasen, brest, beli dud i bukve.
 • zaslon - nasip, štitnik, grudobran
 • zavala - prostrano kotlinasto udubljenje
 • zdenac - kladenac, bunar, uređena jama u kojoj se skuplja podzemna voda
 • zelmet, zeamet - veće zemljišno dobro (tur). Imanje koje je bilo u obavezi da isplaćuje više 20000 aspri vlastelinu.
 • zgon, uzgon - ograđeno mesto na kom se okuplja stoka
 • zimište, zimovište - zimski pašnjak, obično u nižim i toplijim predelima
 • zindan - zatvor, tamnica (pers.)
 • zubar - evropski bizon

Ž

 • ždrelo - pećina, jama
 • žreb, ždreb - deo baštine, komad zemlje određene veličine
 • žrna - vodenični kamen
 • župa - kotlina, udolina, obično plodno područje oivičeno visovima. U srednjevekovnoj srpskoj državi župe su bile i administrativne jedinice. U Hrvatskoj se jedinice državne samouprave nazivaju županije. Hrišćanske crkve se organizuju u jedinice koje se zovu župe ili parohije.